Registracija u APR

U najkraćem mogućem roku pružamo Vam profesionalnu uslugu , što zahteva strogo poštovanje pravne forme , rokova i postupaka pred državnim ustanovama.


PRUŽAMO SVE USLUGE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

 • Osnivanje privrednih društava 
 • Osnivanje radnji
 • Osnivanje udruženja i klubova

Kod postojećih privrednih društava(preduzeća)izrađujemo elektronske obrasce, odgovarajuće akte(odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR-a:

 • promena poslovnog imena,sedišta, pravne forme,pretežne delatnosti, (povećanje, smanjenje, uplata, prenos ili prodaja) i članova,
 • promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi,
 • promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku,
 • Usaglašavanje Zadruga sa novim Zakonom o Zadrugama,
 • promena konkata: telefon, faks, elektronska adresa(e-mail), adresa internet strane.
 • podnošenje zahteva i prijava
 • pokretanje postupka likvidacije i brisanje iz registra APR-a…

 

Kod postojećih preduzetnika (preduzetničkih radnji:STR, SZR, SUR i slično) upisujemo u registar APR:

 • prijava početka obavljanja delatnosti,
 • promena ličnih podataka o preduzetniku ili poslovođi,
 • preuzimanje radnji od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika,
 • promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz,
 • upis ili promena poslovođe ovlašćenog za zastupanje,
 • upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice),
 • upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti,
 • promena perioda na koji se preduzetnik registruje,
 • upis ili promena PIB-a, rečuna u banci, kontakata,
 • upis ili brisanje zabeležbe od značaja za pravni promet…

 

Pomoć:    Neko sam pokušava registraciju u APR i često sa prave tehnički i pravni propusti, što postupak produžava i poskupljuje. Ukoliko ste Vi dobili odbijajuće rešenje Agencije za privredne Registre – obratite nam se u roku od 30 dana – kako bi ste zadržali pravo prioriteta i uspešno registrovali.

 

*Najnovije –SPECIJALAN PAKET PONUDE:

Besplatna registracija radnji/firmi(plaćate samo troškove taksi i naknada kod nadležnih institucija), koji sklope sa nama Ugovor o vođenju knjiga, što podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • savetovanje u vezi sa oblikom pravne forme i predočavanje prednosti i mana registracije preduzetnika i pravnih lica,
 • konsultacije oko naziva firme, kao budućeg indentiteta Vašeg poslovanja i proveravanje zauzetosti naziva ili sličnosti sa drugim nazivima u APR-u,
 • određivanje sedišta firme na osnovu koje će lokalna poreska uprava odrediti visinu lokalne komunalne takse za isticanje firme, a kod paušalaca će zavisiti i visina osnovice za doprinose i poreze,
 • određivanje pretežne delatnosti firme i provera da li je za tu delatnost potrebna predhodna odnosno naknadna saglasnost nadležnih organa, a kod paušalaca će zavisiti i visina osnovice za doprinose i poreze,
 • Uplata naknada za registraciju i overu dokumenata,
 • kompletiranje osnivačkih akata, overenih OP obrazaca,kopija ličnih dokumenata i slično,
 • podnošenje jedinstvene registracione prijave osnivanja u Agenciju za privredne registre,
 • sledi izrada pečata firme nakon preuzimanja rešenja o registraciji,
 • pomoć oko otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci i izbora servisa elektronskog bankarstva,
 • sklapanje ugovora o knjigovodstvu koji se prilaže za poreski dosije u Poreskoj upravi,
 • prijava firme kao obveznika plaćanja doprinosa OPD,na zdravstveno i PIO
 • prijava na socijalno i zdravstveno osiguranje osnivača i članova porodice
 • zapošljavanje:vrste radnih angažovanja putem Ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavca,
 • sastavljanje akontacione poreske prijave za porez na dobit/dohodak i predviđanje oporezive dobiti,
 • formiranje poreskog dosijea u Poreskoj upravi sa svom pratećom dokumentacijom odnosno kopijama rešenja, ugovora i sl.
 • upućivanje u PDV:šta se mora po zakonu , a šta je dobrovoljno, kome i zašto je povoljnije da uđe u PDV.Podnošenje ili ne zahteva za upis u registar poreza na dodatnu vrednost,
 • Posedovanje fiskalne kase:ko mora imati fiskalnu kasu, a ko ne,
 • podnošenje zahteva za paušal(preduzetnici),
 • prijava tekućih računa poslovnih banaka u APR-u i PIB-a ako nije dodeljen prilikom registracije,
 • upis u registar poslodavaca u Poreskoj upravi,
 • predaja obaveštenja inspekciji rada o početku rada.