Olakšice za novoosnovane preduzetnike od 01.10.2018.

 

Od 01.10.2018. god. krenula je primena mera oslobađanja  početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa u prvoj godini poslovanja.

Pravo na oslobođenje poslodavca ostvaruje se pod sledećim uslovima:

  • da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove, a to je da novozaposleni u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje je bio prijavljen kao nezaposleni, ili je u periodu od dvanaest meseci pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca stekao srednje, više ili visoko obrazovanje;
  • da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od dvanaest meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Olakšica traje prvih 12 meseci od kada je registrovan preduzetnik, a uslov je da zbir zarada pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Oslobođenje lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.
Oslobođenje može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan,  odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se za novoosnovane privredne subjekte koji su osnovani počev od 1. oktobra 2018. godine, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.